Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020, 15:06
Τα νέα του ΣΕΜΕΕ


κατηγορίες
Δελτία Τύπου14.09.12
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Όπως ήδη γνωρίζετε, από 4-4-2011, εφαρμόζεται ο θεσμός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), για όλες τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία αυτή (4-4-2011), αποφασίστηκε (Υπουργική Απόφαση: Κ1-941/2012) η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. Με τον τρόπο αυτό, αποκτούν για πρώτη φορά, έναν μοναδικό Αριθμό Μητρώου – τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ, ο οποίος θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής τους και θα αποτελεί την ταυτότητά τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ:

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ 2-7-2012 Η ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Α.Ε ΚΑΙ Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Οι Α.Ε και Ε.Π.Επρέπει να απογραφούν, από 2-7-2012 έως 30-9-2012.

Οι Ο.Ε και Ε.Ε,πρέπει να απογραφούν, από 23-7-2012 έως 11-10-2012.

Οι αστικοί συνεταιρισμοί, (και πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί), πρέπει να απογραφούν από 12-10-2012 έως 31-10-2012.

Τα υποκαταστήματα αλλοδαπώνΑ.Ε και Ε.Π.Ε, πρέπει να απογραφούν από 12-10-2012 έως 31-10-2012.

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

 Δυνατότητα προαιρετικής απογραφής έχουν:

  • Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.
  • Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
  • Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
  • Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
  • Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή.
  • Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή (εφεξής και όλοι μαζί δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής).

Ημερομηνία αυτοαπογραφής από 01/11/2012έως και 31/12/2012

                                    --------------------------

Η ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

Α) Με υποβολή των στοιχείων από την ίδια την επιχείρηση ή

Β)με υποβολή τους μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου.

 Η ευθύνη για την υποβολή των στοιχείων, βαρύνει τους νόμιμους εκπροσώπους της κάθε εταιρείας.

Η διαδικασία της απογραφής στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, περιγράφεται στην εγκύκλιο Κ1-1184/2012, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη.στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου (www.gge.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr).

Κόστος αυτοαπογραφήςγια κάθε πράξη που καταχωρίζεται: 10€ (τέλος Γ.Ε.ΜΗ).

 Προσοχή:Αν ο υπόχρεος απογραφεί με  τον πρώτο τρόπο, (με χρήση του κωδικού Taxis), υποχρεούται εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής, δηλαδή από: 2-7-2012 έως 2-12-2012, να προσκομίσει ή να στείλει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, τα έγγραφα της εταιρείας του, που καταχώρισε, σε πρωτότυπο ή επικυρωμένα αντίγραφα, ώστε να ελεγχθούν και να παραλάβει βεβαίωση απογραφής. Εάν πριν την πάροδο του 5μηνου ο υπόχρεος ζητήσει πιστοποιητικό ή βεβαίωση, ή άλλη μεταβολή στοιχείων της εταιρείας του, απαιτείται η άμεση προσκόμιση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων παραπάνω εγγράφων.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ:

Αν ο υπόχρεος παραλείψει την απογραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ, ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία, εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις του ν. 3419/2005 (άρθρ. 17), με επιβολή προστίμων.

Οδηγίες – Πληροφορίες – Βιοτεχνικό Επιμελητήριο:

Τμήμα Μητρώου: (Προϊστάμενος – Α. Πλατσιάς): 210.36.80.876 – 210.36.80.741-9.

Ομάδα υποστήριξης διαδικασιών Γ.Ε.ΜΗ: Ν. Καλύβας: 210.36.80.708,777 – Ξ. Δημητρακάκη: 210.36.80.764.